Privacybeleid

Privacybeleid

Versluis Training Coaching Advies t.h.o.d.n. Muriël Versluis/SalesDIVA gevestigd aan de Schoolstraat 68, 6828 GV Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Schoolstraat 68, 6828 GV Arnhem / Postbus 445 6800 AK Arnhem
Tel: 026 8400985
Tel mobiel: + 316 30032335
e-mail: muriel@salesdiva.nl
www.salesdiva.nl

SalesDIVA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SalesDIVA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SalesDIVA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door SalesDIVA verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen, kennisinformatie en aanbiedingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SalesDIVA. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Uw persoonsgegevens worden door SalesDIVA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Wanneer een persoon zich uitschrijft van de nieuwsbrief, wordt de status “unsubscribe” toegevoegd in de database en wordt deze persoon niet meer gemaild. De persoon wordt niet verwijderd uit de database. Wanneer iemand zijn of haar gegevens wil wissen uit de database, dient er een email gestuurd te worden naar muriel@salesdiva.nl met de vraag om deze gegevens te wissen.

Verwerking van persoonsgegevens van pdf’s, e-books e.d.

Persoonsgegevens van pdf’s, e-books e.d. worden door SalesDIVA verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen, kennisinformatie en aanbiedingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier op de website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SalesDIVA. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Uw persoonsgegevens worden door SalesDIVA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Wanneer een persoon zich uitschrijft van de lijst, wordt de status “unsubscribe” toegevoegd in de database en wordt deze persoon niet meer gemaild. De persoon wordt niet verwijderd uit de database. Wanneer iemand zijn of haar gegevens wil wissen uit de database, dient er een email gestuurd te worden naar muriel@salesdiva.nl met de vraag om deze gegevens te wissen.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door SalesDIVA verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen/offertes;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Communicatie over de dienstverlening en nieuwe producten van SalesDIVA.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SalesDIVA de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) Algemeen e-mailadres;
 • (Zakelijk) Persoonlijk e-mailadres;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Postbus;
 • Woonplaats;
 • Provincie;
 • Land;
 • Website;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Bankrekeningnummer;
 • Faxnummer;
 • Functie organisatie;
 • Bankrekeningnummer (BIC en IBAN);
 • Facebook;
 • LinkedIn;

Uw persoonsgegevens worden door SalesDIVA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en wanneer iemand zijn of haar gegevens wil wissen. Er dient dan een email gestuurd te worden naar muriel@salesdiva.nl met de vraag om dit te doen.

Verwerking van persoonsgegevens bij een contactformulier

Persoonsgegevens bij het invullen van een contactformulier worden door SalesDIVA verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren rondom de dienstverlening/producten;
 • Het afhandelen van de vraag;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het algemene contactformulier op de website;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SalesDIVA de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Uw persoonsgegevens worden door SalesDIVA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Wanneer iemand zijn of haar gegevens wil wissen, dient er een email gestuurd te worden naar muriel@salesdiva.nl met de vraag om deze gegevens te verwijderen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële en salaris) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Statistieken op de website.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken incidenteel persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, als dit nodig is voor het vervullen van de opdracht voor de klant.

Bewaartermijn

SalesDIVA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zie voor specificatie hierboven.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens SalesDIVA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken dagelijkse back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Versluis Training Coaching Advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld in het kader van een verandering van de wetgeving op dit gebied. Het verdient de aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies

SalesDIVA gebruikt cookies. Lees de Cookie Verklaring hier.